SCHUNCK GROUP

Deklaracja o ochronie danych osobowych (rewizja 23.11.21)

1. Informacja na temat gromadzenia danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Niniejszym informujemy Państwa o gromadzeniu danych osobowych w ramach korzystania z naszych ofert i naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, które można odnieść do Państwa osobiście, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, sposób postępowania użytkownika, numer rejestracyjny pojazdu. Nasza firma przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i federalnej ustawy o ochronie danych (niem. BDSG) wyłącznie w celu realizacji zobowiązań wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 b RODO), na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 a RODO) lub na podstawie wytycznych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 c RODO). Dane inne niż dane osobowe nie są objęte niniejszą deklaracją.

Jednostka odpowiedzialna i osoby, do których można się zwracać

Osoba odpowiedzialna wg art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO):

SCHUNCK GROUP GmbH & Co. KG
Englschalkinger Str. 12
81925 München
Telefon +49 (0) 89 381 77-0
Faks +49 (0) 89 381 77-2 99
E-Mail info@schunck.de

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor ochrony danych
Ecclesiastraße 1 – 4
32758 Detmold
Telefon +49 5231 603-6129
Faks +49 5231 603-60-6129
E-Mail dsb@ecclesia-gruppe.de

 

Przetwarzanie danych osobowych zależy od danej sytuacji wyjściowej:

a. w momencie odwiedzin naszej strony internetowej i/lub nawiązania przez Państwa kontaktu obowiązuje prezentacja określona w punktach od 6 do 10 niniejszej deklaracji.

b. jeśli między Państwem a naszą firmą została zawarta umowa na pośrednictwo umów ubezpieczeniowych lub na doradztwo w zakresie ubezpieczeń dla firm wzgl. na negocjacje w tym zakresie i/lub odpowiednie inicjowanie umów, wówczas będą zapisywane i przetwarzane dane osobowe dotyczące wniosków, realizacji umowy i zmian w umowach ubezpieczeniowych (np. składki, przypadki ubezpieczeniowe, zmiany w zakresie ryzyka/umów) oraz innych umów i są wymagane w celu realizacji umowy i dane te będą przetwarzane i przekazywane firmom ubezpieczeniowym, towarzystwom asekuracyjnym i pośrednikom ubezpieczeniowym i/lub firmom należącym do koncernu i partnerom współpracującym (np. rzeczoznawcom, ekspertom i prawnikom). Dotyczy to w szczególności dokumentacji związanej z wnioskami, produktami i ubezpieczeniami, danych zdrowotnych, danych dotyczących obiektów i firm oraz statystyk obrotów istotnych dla ubezpieczenia, danych dotyczących przychodów i podatków oraz danych przypadków szkód realizowanych za pośrednictwem ubezpieczyciela, spraw regresowych i odpowiednich zysków.

Wszelkie otrzymane dane są przechowywane wyłącznie na serwerach należących do koncernu w celach związanych z ich przetwarzaniem i nie są przekazywane zewnętrznym usługodawcom lub do chmury na serwery zewnętrzne.

Dane dotyczące zdrowia (art. 4 punkt 15 RODO) zasadniczo nie są przetwarzane.

c. jeśli między Państwem a naszą firmą została podpisana inna umowa niż ta na pośrednictwo umów ubezpieczeniowych lub na doradztwo w sprawie ubezpieczeń dla firm wzgl. negocjacji w tym zakresie i/lub umowa została odpowiednio zainicjowana, wówczas sposób przetwarzania danych zależy od danej umowy. Z reguły przetwarzaniu podlegają nazwiska, numer telefonu, adres oraz adres mailowy osoby do kontaktów w celu realizacji usług objętych umową lub w celu ich przyjmowania.

W zależności od wymagań przetwarzamy następujące kategorie danych: nazwisko, adres, telefon, e-mail, adres IP, dane dotyczące ubezpieczeń społecznych, numer rejestracyjny pojazdu, dane konta, ew. inne dane udostępniane przez Państwa w ramach indywidualnej realizacji umowy.

Jeśli w odniesieniu do poszczególnych funkcji naszej oferty korzystamy z usługodawców lub chcemy wykorzystywać Państwa dane w celach reklamowych, wówczas poniżej będziemy informować Państwa o wszelkich procesach.

2. Prawa osób, których dotyczą przetwarzane dane

Poniżej informujemy o prawach Państwa jako osoby, której dotyczą przetwarzane dane:

Posiadanie prawa do informacji wg założeń wynikających z art. 15 RODO, do poprawiania danych wg art. 16 RODO, usuwania danych wg art. 17 RODO, ograniczania przetwarzania danych wg założeń art. 18 RODO lub prawa sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych wg art. 21 RODO w przypadku uzasadnionego interesu oraz prawa do możliwości przenoszenia danych według założeń art. 20 RODO.

Prawo do odwołania zgody związanej z prawem ochrony danych w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a w każdej chwili bez konieczności podawania przyczyn i bez konieczności zachowania formy, bez naruszenia prawomocności przetwarzania danych jakie miało miejsce do momentu odwołania zgody.

Każda osoba, której dotyczą dane, ma w przypadku naruszeń związanych z ochroną danych ze strony podmiotu odpowiedzialnego lub jednego z podmiotów przetwarzających dane dotyczące zleceń prawo do złożenia zaskarżenia we właściwym organie.

Jest to Bawarski Urząd Krajowy ds. Nadzoru nad Ochroną Danych, Promenade 27, 91522 Ansbach

Telefon: +49 (0)981 53-1300, faks: +49 (0)981 53-5300, e-mail: poststelle@lda.bayern.de

Poza tym osoby, których dotyczą dane, mają możliwość zwracania się do organu nadzoru w swoim głównym miejscu pobytu (miejscu zamieszkania).

3. Działania związane z bezpieczeństwem

Stosujemy działania organizacyjne, umowne i techniczne związane z bezpieczeństwem zgodnie ze stanem wiedzy technicznej w celu zapewnienia, że są przestrzegane przepisy związane z ochroną danych oraz w celu zabezpieczania przetwarzanych przez nas danych przed manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem.

Do działań zabezpieczających należy w szczególności szyfrowane przekazywanie danych między Państwa wyszukiwarką a naszym serwerem oraz rezygnacja z zapisywania danych ubezpieczonego w oprogramowaniu w chmurze.

4. Podmiot przetwarzający zlecenia

W ramach świadczenia usług wspierają nas firmy, z którymi zawarte są porozumienia dotyczące przetwarzania zleceń. Są to na przykład firmy ubezpieczeniowe, towarzystwa asekuracyjne, maklerzy ubezpieczeniowi oraz firmy zajmujące się likwidacją szkód.

5. Koncepcja usuwania danych

Nasza firma przetwarza i zapisuje Państwa dane osobowe, dopóki obowiązuje relacja ubezpieczeniowa zawarta za naszym pośrednictwem wzgl. inna relacja ubezpieczeniowa oraz dopóki na tej podstawie można zgłaszać roszczenia w zakresie wymaganym dla realizacji umowy (np. w ramach realizacji umowy ubezpieczeniowej wraz z opracowaniem szkody).

Dane osobowe pochodzące z ogólnej korespondencji, wiadomości faksowych, e-maili, pism i notatek ze spotkań są zapisywane wg § 257 IV zdanie 2 kodeksu handlowego (niem. HGB) przez 6 lat kalendarzowych, dokumenty istotne z punktu widzenia umów / księgowości (rozliczenia, dane dotyczące płatności / księgowania, dokumentacja pośredniczenia wg § 257 I pkt 1 + pkt 4 kodeksu handlowego (niem. HGB) są zapisywane wg 257 IV zdanie 1 kodeksu handlowego (niem. HGB) przez 10 lat kalendarzowych po zakończeniu danej umowy wzgl. zakończeniu zamierzonej relacji biznesowej.

Dane osobowe pracowników (np. dokumenty rekrutacyjne, oceny itp.) są przechowywanie podczas okresu przynależności do firmy w dziale kadr i w razie konieczności w celu realizacji u przełożonego pracownika, a po zakończeniu stosunku zatrudnienia są ograniczane w taki sposób, aby dostęp do nich posiadał wyłącznie dział kadr. Dane te muszą być w razie konieczności ujawniane uprawnionym urzędom w przypadku kontroli ze strony instytucji związanych z ubezpieczeniami społecznymi (np. Deutsche Rentenversicherung). Te dane osobowe zostaną usunięte po upływie 10 lat kalendarzowych od odejścia pracownika z firmy, chyba że z bieżących procesów (np. postępowań sądowych) lub tytułów prawnych będą wynikać szczególne okoliczności, które będą wymagać przechowywania tych danych, np. w ramach odpierania roszczeń związanych z odpowiedzialnością lub w celu wnoszenia roszczeń aż do zakończenia danych procesów. Pozostałe dane osobowe będą następnie usuwane z zachowaniem racjonalnego terminu odczekania, maksymalnie jednego miesiąca kalendarzowego. Dane osobowe osób oczekujących na emeryturę zakładową są zachowywane do zakończenia pobierania emerytury wraz z odpowiednim terminem przechowywania wynoszącym 10 lat, po czym zostają usunięte.

Dane osobowe osób ubiegających się o pracę (elektroniczne dokumenty rekrutacyjne, maile i inne dane kontaktowe dane dotyczące terminów) są zasadniczo usuwane bezpośredni po zakończeniu procedury rekrutacyjnej, jeśli kandydat nie został zatrudniony. Kandydat jest o tym fakcie niezwłocznie informowany. W przypadku przesłanek wskazujących na ewentualne postępowanie wg ustawy o równouprawnieniu (niem. AGG) będzie przechowywania wszelka korespondencja wymagana w ramach realizacji procesów do momentu upłynięcia ustawowo określonego terminu wg 15 ustawy o równouprawnieniu (niem. AGG, 2 miesiące) i będzie ona usuwana, gdy procedura wg ustawy o równouprawnieniu (niem. AGG) nie będzie już mogła być realizowana z powodu upłynięcia ustawowo określonych terminów.

Terminy rozpoczynają się od zakończenia roku kalendarzowego, w którym wyświadczono w całości usługę wynikającą z umowy.

W przypadku wątpliwości wynikających z przyporządkowania danych osobowych do wymienionych pozycji obowiązuje 10-letni okres przechowywania.

Jeśli świadczenie wynikające z umowy zostanie zrealizowane w pełnym zakresie i jeśli rozpoczął się okres 10 lat, po którym zostaną usunięte dane, wówczas możliwości wglądu będą ograniczane selektywnie po upływie 6 lat kalendarzowych, a użytkownicy-referenci nie będą mogli w nie wchodzić również w przypadku selekcji, chyba że dalsze przetwarzanie danych – ograniczone w czasie – będzie konieczne w następujących celach: Utrzymywanie środków dowodowych (roszczenia związane z wydawaniem, prawomocnie orzeczone roszczenia, roszczenia wynikające z aktów z klauzulą wykonalności, które stały się skuteczne w ramach postepowania upadłościowego, roszczenia wynikające ze zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego) w ramach przepisów dotyczących przedawnienia wg § 197 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego (niem. BGB) przez 30 lat.

6. Pozyskiwanie danych osobowych w przypadku wizyty na naszej stronie internetowej oraz w przypadku nawiązania przez Państwa kontaktu z naszą firmą

W przypadku czysto informacyjnego wykorzystywania naszej strony internetowej, czyli w przypadku, gdy nie się Państwo nie rejestrują lub nie przekazują nam w inny sposób informacji – także niezależnie od naszej strony internetowej – pozyskujemy jedynie dane osobowe, jakie na nasz serwer przekaże Państwa wyszukiwarka. Jeśli chcą Państwo przeglądać naszą stronę internetową, pozyskujemy następujące dane, które są dla nas konieczne z technicznego punktu widzenia w celu prezentowania Państwu naszej strony i zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, interes polega na działaniach reklamowych za pośrednictwem strony internetowej):

• Adres IP
• Data i godzina zapytania
• Różnica strefy czasowej względem Greenwich Mean Time (GMT)
• Treść żądania (konkretna strona)
• Status dostępu / kod statusu HTTP
• Ilość przekazanych danych
• Strona internetowa, z której pochodzi żądanie
• Przeglądarka
• System operacyjny i jego interfejs
• Język i wersja oprogramowania przeglądarki

W przypadku nawiązywania przez Państwa kontaktu z naszą firmą drogą mailową, telefonicznie lub przez formularz kontaktowy, dane osobowe i inne informacje przekazywane przez Państwa (np. Państwa adres mailowy, ew. nazwisko i numer telefonu) są przez nas zapisywane, tak byśmy mogli odpowiadać na Państwa pytania i dokumentować Państwa życzenia wzgl. w razie wymagań zgodę na nawiązanie kontaktu przez telefon i/lub inny kanał komunikacyjny. Dane z tym związane usuwamy po tym, jak zapisywanie danych nie jest już wymagane lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli nie występują ustawowo określone obowiązki związane z przechowywaniem. Jeśli w celu spełnienia zobowiązań prawnych wymagane jest przekazanie określonych informacji organom administracyjnym i/lub innym jednostkom publicznym, wówczas spełniamy te zobowiązania zgodnie z wymogami.

Poza wymienionymi wcześniej danymi podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa dysku po przyporządkowaniu do wykorzystywanej przez Państwa wyszukiwarki, dzięki którym do lokalizacji generującej plik cookie (tutaj nasza firma) przekazywane są określone informacje Pliki cookies nie mogą realizować żadnych programów lub przenosić wirusów na Państwa komputer. Są one wykorzystywane do tego, aby oferta prezentowana w Internecie była bardziej przyjazna dla użytkowników i bardziej efektywna.

Stosowanie plików cookie:
a) Niniejsza storna internetowa wykorzystuje następujące rodzaje cookies, których zakres i sposób działania objaśniono poniżej:
transiente cookies (użycie tymczasowe) (patrz b)
persistente cookies (użycie ograniczone czasowo) (patrz c)

b) transiente cookies są usuwane w sposób automatyczny w momencie zamknięcia wyszukiwarki. Należą do nich w szczególności sesyjne pliki cookies. Zapisują one tak zwane ID sesji, dzięki któremu można przyporządkować różne zapytania Państwa wyszukiwarki do wspólnej sesji. Dzięki temu Państwa komputer może zostać rozpoznany, gdy powrócą Państwo na stronę internetową naszej firmy. Sesyjne cookies ulegają usunięciu, gdy Państwo się wylogują lub zamkną wyszukiwarkę.

c) persistente cookies ulegają usunięciu w sposób automatyczny po określonym czasie, który zależy od rodzaju cookies. W każdej chwili można usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej wyszukiwarki.

d) mają Państwo możliwość konfigurowania ustawienia swojej wyszukiwarki zgodnie ze swoimi preferencjami i odrzucać przyjmowanie Third-Party-Cookies lub wszystkich plików cookie. Informujemy, że wówczas istnieje możliwość, że nie będą mogli Państwo korzystać z wszystkich funkcji strony internetowej.

7. Google Web Fonts

Ta strona wykorzystuje w celu jednolitej prezentacji czcionek tak zwane Web Fonts, które są udostępniane przez Google. W momencie wejścia na daną stronę Państwa ładowarka ładuje wymagane Web Fonts do swojej pamięci podręcznej, co umożliwia prawidłowe wyświetlanie tekstów i czcionek.

Aby uniknąć sytuacji, w których wykorzystywana przez Państwa wyszukiwarka będzie musiała nawiązywać połączenie z serwerami Google w USA, w wyniku czego Google będzie wchodziło w posiadanie wiedzy, że wejście na naszą stronę było realizowane za pośrednictwem Państwa adresu IP, zainstalowaliśmy na naszym serwerze Google Web Fonts i nie będziemy przeprowadzać automatycznych aktualizacji i nawiązywać innych połączeń z Google. Google Web Fonts zainstalowane po stronie serwera są wykorzystywane w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert w trybie online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na stosowanie Google Web Fonts i lub jeśli Państwa wyszukiwarka nie obsługuje Web w wersji udostepnionej przez serwer, wówczas Państwa komputer będzie stosował czcionkę domyślną.

Fonts https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

8. Zastosowanie Google Analytics

wykorzystuje tzw. cookies“. Są to pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze w celu umożliwienia analizy sposobu wykorzystywania przez Państwa strony internetowej.  Informacje generowane przez pliki cookies związane ze sposobem wykorzystywania tej strony internetowej oraz Państwa dane użytkownika, imienne ID sesji Google, na podstawie którego mozna jednoznacznie zidentyfikować Państwa osobę, a także sposób poruszania się i klikania w obrębie naszej strony internetowej są w pierwszej kolejności przekazywane na do Google Ireland Ltd., a stąd dane są przekazywane do USA do firmy Google LLC. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP będzie jednak wcześniej skracany przez Google na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach na serwer Google w USA przekazywany jest pełen adres IP, gdzie zostaje skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywała te informacje, w celu przeprowadzania analiz związanych z wykorzystywaniem strony internetowej, w celu sporządzania raportów związanych z odwiedzinami strony oraz w celu świadczenia usług powiązanych na rzecz operatora strony internetowej związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz z Internetu.

Adres IP przekazywany w ramach Google Analytics z Państwa wyszukiwarki nie jest łączony z innymi danymi Google.

Mają Państwo możliwość zablokowania opcji zapisywania plików cookies w ramach odpowiednich ustawień swojej wyszukiwarki; jednakże informujemy, że nie będą mogli ewentualnie korzystać w pełnym zakresie z wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Ponadto mają Państwo możliwość blokowania rejestracji danych generowanych przez pliki cookies oraz danych związanych ze sposobem wykorzystywania strony internetowej (wraz z adresem IP) przez Google oraz przetwarzania tych danych przez Google. Można to osiągnąć, ściągając i instalując wtyczkę wyszukiwarki znajdującą się pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ta strona wykorzystuje Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“. Dzięki temu adresy IP podlegają dalszemu przetwarzaniu w formie skróconej, przez co można wykluczyć ich odniesienie do konkretnych osób. Jeśli na podstawie pozyskanych na Państwa temat danych będzie można odnieść dane do osoby, wówczas odniesienie to będzie natychmiast wykluczane, a dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.

Nasza firma wykorzystuje Google Analytics w celu umożliwienia analizy i sukcesywnej poprawy sposobu korzystania z naszej strony. Na podstawie pozyskiwanych statystyk jesteśmy w stanie optymalizować naszą ofertę i formułować ją w sposób bardziej interesujący dla Państwa jako użytkowników.

Między USA a Unią Europejską nie obowiązuje już międzynarodowa umowa, która gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych. UE nie stwierdziła również, czy w USA występowałby odpowiedni poziom ochrony danych. Dlatego nie można zidentyfikować sposobu postępowania z Państwa danymi; w szczególności nie można stwierdzić, czy dane są w Ameryce przekazywane innym podmiotom w, a także nie można stwierdzić, czy dane są przekazywane z Ameryki do innego kraju.

Z tego powodu wykorzystujemy Google Analytics jedynie wtedy, gdy wyrażą Państwo na to zgodę.

Dla wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe są przekazywane do USA, firma Google podporządkowała się EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest Państwa zgoda wg art. 49 ust. 1 lit. a) RODO

Informacje dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

korzystania: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/
Zestawienie dotyczące ochrony danych: https://policies.google.com/?hl=de&gl=de jak również
Polityka prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy

9. Formularz kontaktowy

Jeśli przekazują nam Państwo swoje zapytania ofertowe przez formularz kontaktowy, wówczas w celu opracowania zapytania oraz na wypadek kolejnych pytań będziemy zapisywać Państwa dane pochodzące z formularza zapytania wraz z przekazanymi w nim danymi kontaktowymi. Tych danych nie przekazujemy innym podmiotom bez Państwa zgody. Zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość.

10. Wtyczki

Na stronach internetowych, a także w przypadku własnych aplikacji stosujemy tak zwane wtyczki oprogramowania, które rozszerzają udostępniany zakres funkcji dla naszych użytkowników o funkcje oferowane przez innych producentów.

Do stosowanych wtyczek należy Google Maps umożliwiające prezentację cyfrowych map, ale również Google Recaptcha. Obydwie wtyczki są produktami Google Inc (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA). Recaptcha służy ochronie przed niezgodnym z prawem wykorzystywaniem naszych ofert poprzez weryfikację i zapobieganie interakcjom na danej stronie internetowej inicjowanych przez zautomatyzowane dostępy, np. przez tzw. boty. Google przetwarza w związku z tym Państwa adres IP i ew. inne dane, które pozwalają wnioskować, że mamy do czynienia z działaniem człowieka i które zostały zgromadzone w ramach dostępu do strony internetowej. Przetwarzanie jest realizowane zarówno na terenie Europy jaki i USA, w USA na podstawie „US-Privacy-Shield”. W tym zakresie obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych Google, dostępne pod adresem https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Opisane powyżej procesy związane z przetwarzaniem danych dotyczących wtyczek są realizowane na podstawie przepisów prawnych, które pozwalają na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ przedsiębiorstwa SCHUNCK GROUP mają przeważający uzasadniony interes w ochronie Państwa systemów IT (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zapewnianie funkcjonalności naszych ofert należy tutaj rozumieć jako uzasadniony interes w rozumieniu prawa.

Dopiero w momencie aktywacji wtyczki przez Państwa, wyszukiwarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami dango dostawcy wtyczki. Dostawca wtyczki otrzymuje wówczas informację, że z Państwa wyszukiwarki internetowej nastąpiło wejście w odpowiednią stronę SCHUNCK GROUP. Pliki logów (w tym adres IP) są przekazywane przez Państwa wyszukiwarkę internetową bezpośrednio na serwer danego dostawcy wtyczki i ew. są na nim zapisywane. Serwer ten może być zlokalizowany poza UE wzgl. EOG (np. w USA).

Jeśli Państwo nie chcą, aby dostawcy wtyczki otrzymywali i ew. zapisywali dane zbierane za pośrednictwem tej strony wzgl. aby je używali dalej, wówczas nie należy stosować danych wtyczek.

Mogą Państwo również zasadniczo całkowicie zapobiec ładowaniu wtyczek dla swojej ładowarki za pomocą add-ons (programów dodatkowych), tak zwanych elementów blokujących skrypty.
Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania oraz dalszego przetwarzania i wykorzystania Państwa danych przez dostawcę wtyczek oraz na temat Państwa praw i możliwości ustawiania w celu ochrony Państwa danych znajdują się w informacjach na temat ochrony danych poszczególnych dostawców.

Nie używamy wtyczek mediów społecznościowych.

11. Sprawy pozostałe

Niniejsza polityka prywatności nie reguluje kwestii przetwarzania danych przez firmę ubezpieczeniową lub innych pośredników. Odsyłamy zatem do osobnych deklaracji.

Zastrzegamy sobie prawo, do bieżącej aktualizacji lub poprawiania polityki prywatności w odniesieniu do regulacji i wymogów prawnych w przypadku zmian procesów.

Wskazówka dotycząca przetwarzania danych podmiotów trzecich Tutaj.